£OTYSZE GWA£CA POLKI W KING"S LYNN!!! Latvian rape in kings lyynn

Posted By:
Date:

Ludzie to co dzieje sie w KINGS LYNN to spedza sen z powiek oraz w PMP !!!£otysze tak sie rozpanowali w Czekoladkach i na warzywach ze szok Polki to pracuj¹ pod strachem bo tylko ca³y czas s¹ obmacywane i ostro siê im stawia sprawê ¿e maja daæ dupy bo inaczej pracy nie bêdzie ,teraz w pi¹tek te¿ £otych z czekoladek zgwa³ci³ polke .ile tego jeszcze musi byæ,a¿ ktoœ w koncu ukruci im te wybryki ,zróbmy z tym coœ!!

_______________________________________________________________________________________________________________

Nation this which happens in KINGS sie LYNN this dream spends from eyelids as well as in PMP !!!Latvians prevailed in Chocolates so and they on vegetables with Pole's shock this work under fear because all the time only be feels and sharply oneself it places them matter that to give May ass because it will not be work differently ,now on Friday £otych from chocolates raped polke also .loam has this to be yet,until someone in end finishes them these whims ,make from this something!!

Messages In This Thread